Vacatures

Zorgbegrip zoekt twee nieuwe collega’s voor 16 uur per week. Met ingang van 1 september 2018.

Vacature voor Verpleegkundige

Vacature voor Verzorgende IG niveau 3

Functiebeschrijving Verpleegkundige Niveau 4

 1. Kern van de functie

 

De verpleegkundige verricht verzorgende taken bij de cliënt thuis waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

De aard, omvang en frequentie van de werkzaamheden zijn aan verandering onderhevig.

 

 1. Situatieschets

 

De verpleging heeft tot doel het zoveel mogelijk handhaven en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten in de woonsituatie binnen het kader van verplegende en verzorgende taken.

De zorgvraag van de cliënt kan betrekking hebben op verpleging, verzorging, medisch technische handelen en de begeleiding bij de verwerking van het ziekteproces. De zorgvraag van de cliënten groep is meestal gemiddeld tot hoog complex en sterk aan verandering onderhevig. De verpleegkundige werkt in alle cliënt situaties; de verpleegkundige is in hoog complexe situaties doorgaans de eerstverantwoordelijke.

 

 1. Hoofdtaken

 

 1. Ondersteunen van de zorgvrager bij persoonlijke basiszorg;
 2. Begeleiden van de zorgvrager op psychosociaal gebied en zingeving;
 3. Ondersteunen van de zorgvrager en mantelzorg bij het voeren van de regie over het eigen leven;
 4. Verpleegtechnisch handelen;
 5. Preventie toepassen door het geven van voorlichting, advies en instructie;
 6. Je draait achterwacht diensten. Daarmee ben je verantwoordelijk voor de dienst. De dienstdoende verpleegkundige lost problemen op in de dienst tezamen met haar collega. Hij of zij kan zelfstandig beslissingen nemen al dan niet in overleg met de dienstdoende collega.

 

 

 

 

 1. Functie eisen Vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis:

 • De verpleegkundige heeft een afgeronde verpleegkundige MBO opleiding op kwalificatieniveau 4 en is BIG-geregistreerd;
 • Houd vereiste vakkennis bij en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied;
 • Verwerft inzicht in de sociale kaart en onderhoudt dit.

 

Zelfstandigheid

 • Werkt zelfstandig volgens door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen;
 • Organiseert het eigen werk en kan niet alledaagse problemen in de cliënten zorg zelfstandig oplossen;
 • Valt in complexere situaties terug op kennis binnen het team of op de leidinggevende.

 

Sociale vaardigheden:

 • Bij het stimuleren van veranderingsbereidheid bij cliënten, het voeren van slechtnieuwsgesprekken en het begeleiden van cliënten en mantelzorgers zijn eigenschappen als tact, kunnen luisteren, respect, inlevingsvermogen en geduld van belang;
 • Kan cliënten overtuigen, stimuleren en motiveren bij hun zelfzorg en bij het aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over doorzettingsvermogen;
 • Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op het eigen handelen en kan omgaan met conflicten;
 • Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Er is kans op het veroorzaken van lichamelijk/ geestelijk letsel of materiele schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de cliënt thuis;
 • De medewerker heeft tijdens overleg momenten de mogelijkheid tot het aanwenden van invloed op besluitvorming m.b.t. de zorgverlening en het beleid van de eenheid;
 • Je hebt conform rooster de verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheidsdienst van 23.00-07.00 uur. Er is kans op ongeplande oproepen in deze dienst. Je draagt zorg voor optimale cliënten zorg en kan telefonisch inschatten welke zorg nodig is.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met cliënten, familie en mantelzorg, collega’s en andere disciplines;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het opstellen en onderhouden van zorgplannen, verslaglegging van gegevens en overdrachten.

Bewegingsvaardigheid

 • Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verpleegkundige, verpleeg technische en medisch technische handelingen zoals het bedienen van infuus, voedings- en pijnpompen, injecteren en het inbrengen van sondes en katheters;
 • Bewegingsvaardigheid is van belang, omdat er ook in de krappe onaangepaste ruimtes zorg verleend moet worden.

 

Oplettendheid

 

 • Oplettendheid is vereist bij diverse werkzaamheden zoals het tegelijkertijd in de gaten houden van zowel de fysieke als de psychosociale toestand van de cliënt waarbij een beroep gedan wordt op het verpleegkundig observatievermogen (klinische blik).

 

 • Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de voorgang en de kwaliteit van het eigen werk en/ of het welbevinden van de cliënt.

 

 • In staat zijn te signaleren en actie te ondernemen wanneer een cliënt naar een andere eenheid kan, of wanneer interventie door een andere discipline geëigend is;

 

 • Houdt overzicht over het totale proces waarbij zowel detailpunten als de grote lijnen naast elkaar een rol spelen en in elkaars verlengde liggen;

 

Overige functie eisen

 

 • Noodzakelijk is dat er hygiënisch/ systematisch/ methodisch en ordelijk wordt gewerkt;
 • Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliënt gegevens;
 • Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke, soms schijnbaar uitzichtloze situaties.

 

Inconvenienten

 

 • Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten;
 • Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving.
 • Cliënten uiten zich soms met agressie, daardoor is enige kans op persoonlijk letsel;
 • Bezwarend is het contact met bloed en excretieprodukten van met name cliënten die chemokuren ondergaan of cliënten die een besmettelijke ziekte hebben;
 • Scheiding van werk en privé is niet altijd mogelijk, o.a. door de telefonische cliënten dienst (achtwacht) gedurende een dienst;
 • Onrustige omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op de oplettendheid hetgeen gevolgen kan hebben voor de cliënt ten aanzien van veiligheid en conditie.

 

Functiebeschrijving Verzorgende IG niveau 3

Kern van de functie

De verzorgende IG  verricht verzorgende en begeleidende taken bij de cliënt thuis waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

De aard, omvang en frequentie van de werkzaamheden zijn aan verandering onderhevig.

Situatieschets

De verzorgende en begeleidende taken heeft tot doel het zoveel mogelijk handhaven en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten in de woonsituatie.

De zorgvraag van de cliënt kan betrekking hebben op verpleging, verzorging, medisch technische handelen en de begeleiding bij de verwerking van het ziekteproces. De zorgvraag van de cliënten groep is meestal gemiddeld tot hoog complex en sterk aan verandering onderhevig. De verzorgende IG is in stabiele situaties contactverzorgende (EVZ) en stelt dan ook het zorgleefplan op.

Hoofdtaken

 1. Ondersteunen van de zorgvrager bij persoonlijke basiszorg;
 2. Begeleiden van de zorgvrager op psychosociaal gebied en zingeving;
 3. Ondersteunen van de zorgvrager en mantelzorg bij het voeren van de regie over het eigen leven;
 4. Verpleegtechnisch handelen;
 5. Preventie toepassen door het geven van voorlichting, advies en instructie.
 6. Functie eisen Vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis

 • Kennis op het niveau van MBO verzorgende IG niveau 3 of vergelijkbaar en ervaring op het gebied van verzorging en begeleiding is vereist.
 • Vakkennis en vaardigheden worden op peil gehouden door deelname aan verplichte bijscholing en het lezen van vakliteratuur;

Zelfstandigheid

 • De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd conform de afspraken in het zorgplan, protocollen en richtlijnen;
 • Problemen op het gebied van verzorgende werkzaamheden en verpleegtechnische handelingen worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost;
 • Terugval is mogelijk op de wijkverpleegkundige.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Het werken met materialen en middelen kan beperkte materiele schade tot gevolg hebben;
 • Er is een beperkte kans op het toebrengen van lichamelijk en of geestelijk letsel aan cliënten;
 • In de contacten met familie e.d. kan invloed worden uitgeoefend in de reputatie van de organisatie;
 • Je hebt conform rooster de verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheidsdienst van 17.00-23.00 uur. Er is kans op ongeplande oproepen in deze dienst. Je draagt zorg voor optimale cliënten zorg en kan telefonisch inschatten welke zorg nodig is. Hierbij heb je altijd achterwacht/ back up van een verpleegkundige.

Sociale vaardigheden

 • Sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen, luisteren, hulpvaardigheid, klantvriendelijkheid zijn nodig in het contact met cliënten en diens familie of relaties. Overtuigingskracht is nodig bij het stimuleren, danwel onderhouden van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met cliënten, familie en mantelzorg, collega’s en andere disciplines;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het opstellen en onderhouden van zorgplannen, verslaglegging van gegevens en overdrachten.

Bewegingsvaardigheid

 • Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van de verzorgende werkzaamheden, de ondersteunende handelingen gericht op de ADL activiteiten en de verpleegtechnische handelingen;
 • Bewegingsvaardigheid is van belang, omdat er ook in de krappe onaangepaste ruimtes zorg verleend moet worden.

Oplettendheid

 • Oplettendheid is vereist bij diverse werkzaamheden zoals het tegelijkertijd in de gaten houden van zowel de fysieke als de psychosociale toestand van de cliënt waarbij een beroep gedan wordt op het observatievermogen (klinische blik).
 • Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de voorgang en de kwaliteit van het eigen werk en/ of het welbevinden van de cliënt.
 • In staat zijn te signaleren en actie te ondernemen wanneer een cliënt naar een andere eenheid kan, of wanneer interventie door een andere discipline geëigend is;

Overige functie eisen

 • Noodzakelijk is dat er hygiënisch/ systematisch/ methodisch en ordelijk wordt gewerkt;
 • Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliënt gegevens;
 • Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke, soms schijnbaar uitzichtloze situaties.
 • Representatief voorkomen;

Inconvenienten

 • Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten;
 • Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving.
 • Cliënten uiten zich soms met agressie, daardoor is enige kans op persoonlijk letsel;
 • Bezwarend is het contact met bloed en excretie producten van met name cliënten die chemokuren ondergaan of cliënten die een besmettelijke ziekte hebben;
 • Scheiding van werk en privé is niet altijd mogelijk, o.a. door de telefonische cliënten dienst (achtwacht) gedurende een dienst;
 • Onrustige omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op de oplettendheid hetgeen gevolgen kan hebben voor de cliënt ten aanzien van veiligheid en conditie.

 

Uw naam (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Toelichting:

Stuur uw cv op (verplicht)

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Contact